Số điện thoại: 01658949680

Email: pthanh2003@gmail.com

Dịa chỉ: 81 Quang Trung, Hải Châu, Đà Nẵng